Kolejowa 43/U16

Pon.-Sob. od 9:00 do 22:00

REGULAMIN
Regulamin sprzedaży stacjonarnych w salonie
Poniższe warunki sprzedaży obowiązują podczas zakupów stacjonarnych dokonywanych w salonie TK-LASER.
DEFINICJE
TK-LASER – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tk-laser.pl, za którego pośrednictwem Klient może dokonywać zakupów Usług lub Produktów;
TK-LASER SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowa 43/U16, 01-210 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821471, REGON 385272711, NIP 5223175963;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym lub Salonie stacjonarnych TK-LASER niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego
Klient lub użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z TK-LASER bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego.
Na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych dokonujący zakupów na www.tk-laser.pl lub w Salonie TK-LASER, albo korzystający z innych usług oferowanych przez TK-LASER w tym na stronie www.tk-laser.pl;
Salony stacjonarne TK-LASER – sieć zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej salonów oznaczonych logo TK-LASER należących do TK-LASER sp. z o.o., w których Klient może dokonywać zakupów Usług lub Produktów;
Usług lub Produkty – produkty (artykuły) prezentowane na stronie www.tk-laser.pl lub oferowane w salonach stacjonarnych TK-LASER.
KORZYSTANIE Z USŁUGI
1. Pakiet jest ważny przez 3 lata od momentu zakupu.
2. Pakiet powiązany jest z numerem telefonu Klienta.
3. Z jednego pakietu może korzystać tylko jeden Klient.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do naliczania rabatów. Wysokość rabatu, który może być naliczony, zależy od ilości zakupionych Usług lub Produktów przez Klienta.
5. Rabat zostanie naliczony procentowo lub kwotowo od cen, wskazanych w Cenniku.
6. Rabat nie łączy się z promocjami sezonowymi (Czarny Piątek, promocja letnia, kod promocyjny itp.).
7. Zwrot pakietu jest możliwy tylko przed jego aktywacją (przed odbyciem przez klienta pierwszego zabiegu) lub w przypadku bezwzględnych przeciwwskazań (cukrzyca w trakcie dekompensacji, choroba wieńcowa serca, onkologia, zapalenie wątroby, zakrzepy krwi, metal w ciele w tych obszarach, ciężkie żylaki w obszarach zabiegowych). W celu zwrotu pakietu należy zgłosić się do salonu z dokumentem potwierdzającym przeciwwskazanie.
8. Aktywacja pakietu odbywa się po pierwszym zabiegu.
9. Abonament może być wykorzystany do opłacenia dowolnych 20 stref depilacji laserowej
10. Kosmetologia jest dostępna tylko w mieście, wybranym przy zakupie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Prezentowane na stronie www.tk-laser.pl i salonach stacjonarnych TK-LASER informacje dotyczące Usług lub Produktów, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 r. Regulamin może być zmieniony przez TK-LASER z ważnego powodu:
(i). Wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu,
(ii) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez TK-LASER sp. z o.o.,
(iii). Istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez TK-LASER,
(iv). Poprawy przez TK-LASER bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych.

Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez TK-LASER nie wcześniej jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.tk-laser.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Usługi lub Produkty złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie, chyba że co innego wynika z przepisów prawa; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy ze strony Internetowej ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Aktualna pełna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej TK-LASER pod adresem www.tk-laser.pl, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią, jak również nieodpłatne pobranie wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku pod adresem Regulamin.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy TK-LASER a Konsumentem lub osobą fizyczną zawierająca umowę sprzedaży z TK-LASER bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Salon depilacji laserowej TK LASER