Kolejowa 43/U16

Pon.-Sob. od 9:00 do 22:00

Regulamin

REGULAMIN
Regulamin sprzedaży oraz polityka zwrotów firmy TK-LASER SP. Z O.O.
Niniejszy Regulamin stanowi umowę i dotyczy sprzedaży towarów oraz usług przez firmę TK-LASER SP. Z O.O. Poniższe warunki sprzedaży obowiązują podczas zakupów stacjonarnych dokonywanych w salonach firmy TK-LASER SP. Z O.O. oraz za pośrednictwem strony internetowej www.tk-laser.pl (dostępnej przez protokół HTTPS: https://www.tk-laser.pl).
Po co został stworzony ten Regulamin?
Niniejszy Regulamin objaśnia:
- zasady świadczenia usług oraz sprzedaży towarów przez naszą firmę;
- postępy przedsądowego rozwiązania sporów oraz procedurę reklamacyjną.
NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA:
● TK-LASER – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tk-laser.pl, za którego pośrednictwem Klient może dokonywać zakupów Usług lub Produktów;
● TK-LASER SP. Z O.O. – jest to usługodawca z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowa 43/U16, 01-210, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821471, REGON 385272711, NIP 5223175963;
● Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym lub w którymkolwiek Salonie stacjonarnym TK-LASER niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego
● Klient lub użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z TK-LASER bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych dokonująca zakupów na www.tk-laser.pl lub w Salonie TK-LASER, albo korzystająca z usług oferowanych przez TK-LASER w tym na stronie www.tk-laser.pl;
● Salony stacjonarne TK-LASER – sieć zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej salonów oznaczonych nazwą firmy “TK-LASER”, należących do TK-LASER sp. z o.o., w których Klient może dokonywać zakupów Usług lub Produktów;
● Usługi lub Produkty – produkty (artykuły) lub czynności usługowe prezentowane na stronie www.tk-laser.pl lub w salonach stacjonarnych TK-LASER.
● Media społecznościowe – są to oficjalne media społecznościowe firmy TK-LASER sp. z o.o., na których zamieszczono informacje dotyczące bieżącej oferty firmy, w tym informacje o towarach i usługach firmy. TK-LASER sp. z o.o. jest twórcą następujących stron internetowych administrowanych przez poszczególne media społecznościowe:
- Instagram: TK LASER | Salony depilacji laserowej i kosmetologii (@tk.laser.poland)
- Facebook: TK Laser Poland | Warsaw | Facebook
- TikTok: Tklaserpl (@tklaserpl) | TikTok
§1
Korzystanie z Usług oferowanych przez firmę TK-LASER sp. z o.o.
1.1. Usługi, towary oraz usługi pakietowe mogą być oferowane za pośrednictwem strony internetowej www.tk-laser.pl, mediów społecznościowych firmy TK-LASER sp. z o.o. lub w trybie stacjonarnym.
1.2. Usługi pakietowe są to określone (w zakresie ilości oraz rodzaju) przez firmę odpłatne usługi, które firma może świadczyć dla Klienta w określonym czasie, ilości (takich usług) i miejscu. To są przykładowo usługi depilacji laserowej, usługi kosmetyczne, usługi masażu i usługi z zakresu iniekcji w zestawie oferowanym przez firmę oraz w ilości określonej przez firmę co do każdej usługi.
1.3. Usługi pakietowe świadczone są na podstawie vouchera lub karty podarunkowej.
1.4. Zakupione, ale niewykorzystane w określonym terminie vouchery lub karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi. Klient nie ma możliwości rezygnacji ze świadczenia, a zatem co się z tym wiąże także wymiany na inne świadczenie – otrzymuje voucher, który wymieni na konkretną usługę, za którą dokonuje wcześniej płatności.
1.5. Uiszczona przez Klienta wpłata związana jest wyłącznie z czynnościami, które obejmuje pakiet usług. Z tych też względów przekazaną kwotę pieniężną przez Klienta należy traktować, jako zaliczkę/przedpłatę na poczet konkretnego świadczenia, w tym przypadku w wysokości 100 proc. należności za usługę oraz w cenie obowiązującej na dzień dokonania zakupu przez Klienta.
1.6. Cena usługi/usług może ulec zmianie w przyszłości, co bowiem wiąże się z koniecznością dopłaty po stronie Klienta w razie, gdy dokonana przedpłata zgodnie z postanowieniami pkt. 1.5 niniejszego postanowienia umowy nie będzie pokrywać wymaganej pełnej kwoty pieniężnej za usługę na wykonania świadczenia.
1.7. Voucher bądź karta podarunkowa nie stanowią i nie mogą stanowić odrębnego porozumienia cenowego, jest to jedynie potwierdzenie uiszczenia przedpłaty w wysokości niezbędnej do realizacji usługi zgodnie z ofertą na dzień uiszczenia takiej opłaty. Ponadto, nie stanowią odrębnej umowy oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie po stronie firmy do świadczenia określonych usług (tzn. pakietu usług) w cenie, w której takie usługi były oferowane wcześniej lub na dzień zakupu vouchera czy karty podarunkowej.
§2
Warunki dokonania zwrotu oraz odstąpienia od umowy
2.1. W przypadku gdy okres ważności vouchera nie minął, a klient występuje o zwrot środków pieniężnych, zwrot jest możliwy tylko w części, w której nie zostały wykonane zamawiane przez klienta usługi oraz w kwocie, która była uiszczona przez klienta w chwili zakupu tego vouchera, uwzględniając koszty i nakłady firmy poniesione w okresie ważności vouchera.
2.2. Jeśli klient skorzystał z pełnej kwoty vouchera, to zwrot za ten voucher jest niemożliwy, gdyż przedpłacone usługi zostały wykonane.
2.3. W przypadku, gdy klient złożył zamówienie na stronie internetowej firmy lub w innym dostępnym oficjalnym źródle elektronicznym firmy, odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni po zawarciu umowy. Taka reguła obowiązuje w przypadku poprawnego złożenia zamówienia którejkolwiek z usług oraz towarów oferowanych przez firmę na stronie internetowej firmy lub za pośrednictwem innego publicznie dostępnego i oficjalnego źródła elektronicznego firmy.
2.4. Zakupione, ale niewykorzystane w określonym terminie vouchery lub karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi. Klient nie ma możliwości rezygnacji ze świadczenia, a zatem co się z tym wiąże także wymiany na inne pakiety usług lub usługi pojedyńcze.
2.5. Pakiet usług (tym samym, voucher/karta podarunkowa) jest ważny przez 1095 dni od momentu zakupu.
2.6. Voucher/karta podarunkowa związana jest z numerem telefonu Klienta. Możliwość skorzystania z kwoty pieniężnej nabitej na takie instrumenty płatnicze poświadczające przedpłatę jest możliwa po podaniu właściwego numeru telefonu przez Klienta.
2.7. Z jednego pakietu jednocześnie może korzystać tylko jedna osoba fizyczna.
2.8. Zwrot usług pakietowych w pełnej kwocie (tzw. kwoty pieniężnej uiszczonej przedpłaconej w zamian za voucher/kartę podarunkową), jest możliwy tylko przed jego aktywacją (przed odbyciem przez klienta pierwszego zabiegu).
2.9. Klient jest uprawniony do zwrotu należności za usługę w przypadku zaistnienia niemożności jej wykonania po stronie firmy: w przypadku wystąpienia bezwzględnych przeciwwskazań medycznych, do których należy zaliczać takie jak: cukrzyca w trakcie dekompensacji, choroba wieńcowa serca, onkologia, zapalenie wątroby, zakrzepy krwi, metal w ciele w tych obszarach, ciężkie żylaki w obszarach zabiegowych. W celu zwrotu pakietu należy zgłosić się do salonu z dokumentem potwierdzającym przeciwwskazanie.
2.10. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 2.9 niniejszego regulaminu w czasie korzystania z usług pakietowych, klient jest uprawniony wnioskować o zwrot w części niezrealizowanej kwoty nabitej na voucher/kartę podarunkową.
§3
Warunki naliczania rabatów
3.1. Właściciel zastrzega sobie prawo do naliczania rabatów. Wysokość rabatu, który może być naliczony, zależy od ilości zakupionych Usług lub Produktów przez Klienta.
3.2. Rabat zostanie naliczony procentowo lub kwotowo od cen, wskazanych w Cenniku.
3.3. Rabat nie łączy się z promocjami sezonowymi (Czarny Piątek, promocja letnia, kod promocyjny itp.).
§4
Komunikacja stron
4.1. Do komunikacji między firmą a konsumentem wykorzystywany jest e-mail: [email protected]. Firma ma prawo udzielać odpowiedzi na reklamacje konsumentów w ciągu 14 dni zgodnie z art.7a pkt.1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).
4.2. Zwrot usług pakietowych, które zostały zamówione w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-maila, na stronie www.tk-laser.pl lub innym elektronicznym sposobem), może być dokonany w ciągu 14 dni od daty zamówienia usług zgodnie z pkt.1 art.27 (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).
4.3. Aktywacja pakietu odbywa się po pierwszym zabiegu.
§5
Postanowienia ogólne
5.1.Prezentowane na stronie www.tk-laser.pl i salonach stacjonarnych TK-LASER informacje dotyczące Usług lub Produktów, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz jest to zaproszenie do zawarcia umowy.
5.2.Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2024 r. Regulamin może być zmieniony przez TK-LASER w dowolnym czasie z powodu:
5.2.1. Wydania przez właściwy sąd orzeczenia lub wydania przez odnośny organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu,
5.2.2. Zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez TK-LASER sp. z o.o.,
5.2.3. Istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez TK-LASER,
5.2.4. Poprawy przez TK-LASER bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych.
5.3. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez TK-LASER nie wcześniej jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.tk-laser.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu.
5.4. Zamówienia na Usługi lub Produkty złożone przed wejściem w życie niniejszego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie, chyba że co innego wynika z przepisów prawa; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jego treści; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy.
5.5. Aktualna pełna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej TK-LASER pod adresem www.tk-laser.pl, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią, jak również nieodpłatne pobranie wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku po kliknięciu w link, zatytułowany jako “Regulamin”.
5.6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy TK-LASER a Konsumentem lub osobą fizyczną zawierająca umowę sprzedaży z TK-LASER bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Salon depilacji laserowej TK LASER