Kolejowa 43/U16

Pon.-Sob. od 9:00 do 22:00

Regulamin kart podarunkowych TK LASER

Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania z kart podarunkowych TK LASER, użytkownik/nabywca przyjmuje do wiadomości jego pełne brzmienie. Nabycie lub realizacja Karty podarunkowej są jednoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu oraz niniejszego Regulaminu kart podarunkowych.

Firma TK LASER , jest wydawcą niniejszych treści, darzymy swoich użytkowników ogromnym szacunkiem i przykładamy szczególną wagę do respektowania praw im przysługujących, dlatego regulamin nie narusza w żaden sposób prawa do ochrony prywatności, bądź innych przysługujących.
1. TK LASER – Marka firmy TK LASER SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowa 43/U16, 01-210 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821471, REGON 385272711, NIP 5223175963, będącej zarówno Wydawcą.
2. Sklep internetowy – Platforma www.tk-laser.pl .
3. Karta podarunkowa – karta, wydawana przez Wydawcę, uprawniająca użytkownika do zakupu usługi w Sklepie internetowym lub w salonie stacjonarnym w kwocie, bądź do maksymalnej kwoty odpowiadającej nominalnej wartości otrzymanej karty (500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000).
4. Nabywca – Osoba fizyczna, która nabyła "Karta podarunkowa" w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Karty podarunkowej.
5. Użytkownik – Osoba fizyczna dokonująca zakupu poprzez stronę www.tk-laser.pl lub w salonie stacjonarnym.
5. Usługa – produkty oferowane w dniu realizacji karty podarunkowej w Sklepie internetowym lub salonie stacjonarnym.
6. Umowa - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Postanowienia ogólne
Wydawca oferuje karty podarunkowe o wartości nominalnej: 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 PLN. Każda karta możliwa jest do nabycia po uprzedniej wpłacie odpowiadającej wartości nominalnej w PLN.
• Karta podarunkowa dystrybuowana jest poprzez faktyczne przekazanie Nabywcę w salonie stacjonarnym lub wysłanie poprzez operatora pocztowego.
• Karta zostaje przekazana w terminie 24h nie uwzględniając weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
• Nabywca od chwili nabycia Karty podarunkowej, uprawniony jest do jej wykorzystania bądź dobrowolnego przekazania innemu Użytkownikowi.
• Kartą podarunkową można zapłacić za dowolne usługi z cennika. Karta nie ma zastosowania do towarów.
• TK LASER zobowiązuje się do realizacji zamówienia opłaconego ważną Kartą podarunkową, zastrzega sobie prawo do braku weryfikacji Użytkownika posiadającego Kartę.
• Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej).
• Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
• Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, resztę środków może wykorzystać podczas kolejnych zakupów.
• Karty Podarunkowe pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła (inne niż TK LASER) lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Usług.
• Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
• Kartę podarunkową można zakupić tylko za przedpłata, poprzez stronę internetową www.tk-laser.pl lub w salonie stacjonarnym, opłacając w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.
• Karty Podarunkowe, nie stanowią czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast środki pieniężne, które otrzymuje Sprzedawca w związku z odpłatnym przekazaniem tych kart swoim Klientom nie stanowią zaliczki ani przedpłaty. Z tych samych względów wydanie karty nie podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż obowiązek stosowania kas rejestrujących związany jest z realizacją sprzedaży. Dopiero realizacja karty podarunkowej, czyli fizyczne nabycie towaru (usługi) przez klienta, regulującego zapłatę przez wręczenie karty podarunkowej jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Realizacja Karty podarunkowej
• Z salda karty pobierane jest faktycznie tyle, ile wynosi koszt zakupów
• Pozostałe saldo dostępne jest przy kolejnych zakupach.
• Karta może być używana do wyczerpania salda.
• Karta podarunkowa stanowi formę zapłaty za Usługę nabytą w Sklepie internetowym lub salonie stacjonarnym.
• Aktualną wartością nominalną Karty podarunkowej jest początkowa wartość nominalna Karty podarunkowej pomniejszona o wartość Usługi zakupionej przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej.

Reklamacje i zwroty
• Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia u Wydawcy pisemnej reklamacji przez Nabywcę.
• Nabywca, który zawarł umowę o Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Podarunkowej przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.
• W przypadku nabycia Karty Podarunkowej w sposób odmienny niż sprzedaż internetowa, Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi.
• Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów prawnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
[email protected]
TK LASER SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 43/U16, 01-210 Warszawa
Infolinia: +48 221 530 180

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Salon depilacji laserowej TK LASER